2021 මැයි 28 දින ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

2021 මැයි 28 දින කොවිඩ් ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ වශයන් පහත දක්වා ඇත.

උපුටාගැනීම : මංජු බ්‍රකින්ග් නිවුස් 

කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *