2021 ජුනි 04 දින ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

2021 ජුනි 04 දින කොවිඩ් ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ වශයන් පහත දක්වා ඇත.

උපුටාගැනීම : ගමන

කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *