2021 ජුනි 13 දින ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

2021 ජුනි 13 දින ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ පහත වගුවේ දැක්වේ. මේ දත්ත එකතුකර බෙහදහැරිම පිලිබඳ කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානයට අපගේ උත්තමාචාරය.

උපුටාගැනීම :මංජු බ්‍රකින්ග් නෙව්ස්

කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *