2021 ජුනි 13 දින ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

2021 ජුනි 13 දින ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ පහත වගුවේ දැක්වේ. මේ දත්ත එකතුකර බෙහදහැරිම පිලිබඳ කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානයට අපගේ උත්තමාචාරය. උපුටාගැනීම :මංජු බ්‍රකින්ග්…

Covid 19 දැනුවත් වෙමු – බොහෝ පිරිසකගේ කැපවීම (Dedicate Together Sri Lanka)

සෞඛ්‍ය සේවකයන් සහ අනෙකුත් බොහෝ පිරිසක් බොහෝ කැපවීමෙන් වැඩ කරන්නේ රට  නව සාමාන්‍ය ක්‍රමයට ගෙන එම සඳහායි. හොඳ මිතුරෙකු ලෙස ඔබට කල හැකි උතුම් කාර්ය…