ඕස්ට්‍රේලියාවේන් අපට උගත හැකි හොටෙල් නිරෝධයන පාඩම

ඕස්ට්‍රේලියාවේන් අපට උගත හැකි හොටෙල් නිරෝධයන පාඩම ඔබ අප කවුරුත් කැමති එමෙන්ම ලොව ජනප්‍රිය සංචාරක නැවතුම්පොළක් වූ ඕස්ට්‍රේලියාවටත් කෝවිඩ් රෝගයෙන් බැට කෑමට සිදුවුණා. මුල් කාලයේ…

2021 මැයි 28 දින ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

2021 මැයි 28 දින කොවිඩ් ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ වශයන් පහත දක්වා ඇත. උපුටාගැනීම : මංජු බ්‍රකින්ග් නිවුස්  කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය