මානසික පීඩාව නිසා ඇතිවන බඩේ කැක්‌කුම (Abdominal Pain due to Stress)

මානසික පීඩාව නිසා ඇතිවන බඩේ කැක්‌කුම “බලන්නකෝ පුතා ඉස්‌කෝලෙ යන්න ලෑස්‌ති වෙන වෙලාවට බඩේ කැක්‌කුමයි කියලා අඬනවා. ඉස්‌කෝලෙ යන්නේ නෑ. ටිකක්‌ වෙලා ගියාම කිසිම බඩේ…