2021 මැයි 28 දින ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

2021 මැයි 28 දින කොවිඩ් ආසදිතයෙන් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ වශයන් පහත දක්වා ඇත. උපුටාගැනීම : මංජු බ්‍රකින්ග් නිවුස්  කොවිඩ්19 වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය