ඇයි අපි ආහාර අනුභව කරන්නේ ? කලයුත්තේ? (Why do we Eat?)

නිෂ්පාදන මත යැපෙන ආර්ථික රටාවක් තුල ජීවිතය ගෙනයන අපි සියලු දෙනාටම භාණ්ඩ හා සේවා මිලදීගැනීමට මුදල් ඉපිම අත්‍යවශ්‍යයි .ඒ සදහා දෛනික කටයුතු වලට කාර්යබහුල වන…