හැඩට ඉන්න මැනලා කන්න (Balanced Diet)

හැඩට ඉන්න මැනලා කන්න අප කොයි කවුරුත් නීරෝගීව ලස්‌නට හැඩැති සිරුරකින් යුක්‌තව ජීවත්වන්නට දක්‌වන්නේ අසීමිත ආශාවකි. එනිසා පෝෂ්‍යදායී ආහාර පාන ගැනීමට පමණක්‌ නොව ආහාරය, පාලනයට…