බෙල්ලේ මතුවන වේදනාව (Neck Pain)

බෙල්ලේ මතුවන වේදනාව වර්තමානයේ බොහෝ දෙනා පරිගණක, ජංගම දුරකථන සහ රූපවාහිනි ආශ්‍රිතව දවසේ වැඩි කාලයක්‌ ගත කිරීම නිසා බෙල්ල ආශ්‍රිත වේදනාවන්ගෙන් පෙළීම බහුල වී ඇත.…