නිතර ඇතිවන මල බද්ධය සුව කරගන්නා හැටි (How to prevent Constipation)

නිතර ඇතිවන මල බද්ධය සුව කරගන්නා හැටි අපගේ ආහාර පාන රටාවේ මතුව ඇති වෙනස්‌කම් නිසා වර්තමානයේ අප බොහෝ දෙනා නොයෙකුත් රෝගාබාධවලින් පීඩා විඳින්නෙමු. ඒ අතර…