මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම (Rehabilitation of Substance Abuse)

මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන් පනස්‌ දහසක පමණ පිරිසක්‌ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින බව හඳුනාගෙන ඇති බව මෙම 2016 ලිපිය ලියවන කොට හඳුනාගෙන ඇත.…