සමාජ භීතිකාව (Social phobia)

ඕනෑවට වඩා ලැඡ්ජා බය යනු සමාජ භීතිකාවය “ගෑනු ළමයෙක්‌ හරි පිරිමි ළමයෙක්‌ හරි ලැජ්ජා බය ඇතිව හැදෙන්න ඕනෑ නැත්තං සමාජයටම මහ වින්නැහියක්‌ වෙන්නේ” මේ කතාව…