හදිසියේම කන් ඇසීම දුර්වල වන හැටි (Sudden hearing loss)

හදිසියේම කන් ඇසීම දුර්වල වන හැටි මොකද? කන් ඇසෙන්නේ නැද්ද? කිසියම් පුද්ගලයකුට යමක්‌ පැවසූ විට එම තැනැත්තා ඒ ගැන දෙතුන් වරක්‌ විමසන විට අපි පවසන්නෙමු.…