සියදිවි නසාගන්න බලපාන හේතු (Reasons for Suicide)

සියදිවි නසාගන්න බලපාන හේතු මිනිස්‌ ආත්මයක්‌ ලබා ගැනීම කණ කැස්‌බෑවා විය සිදුරකින් අහස බැලීම හා සමාන ඉතාම දුර්ලභ අවස්‌ථාවක්‌ බව අපේ ජනවහරෙහි අදහසකි. එම අදහස…