සිරුරේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස්‌ කරන තයිරොක්‌සින් හෝමෝනය (Thyroid hormones)

සිරුරේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස්‌ කරන තයිරොක්‌සින් හෝමෝනය  අප සෑම පුද්ගලයකුගේම බෙල්ලේ අභ්‍යන්තරයේ සමනලයකුගේ හැඩයෙන් යුත් ග්‍රන්ථියක්‌ පිහිටා ඇත. එය තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ලෙස හඳුන්වයි. තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය  මඟින්…