කනේ නිතර ‘කුරු කුරු’ ඝෝෂාවක්‌ ඇසෙනවා නම් කළ යුතු ප්‍රතිකාර (Tinnitus & Treatment)

කනේ නිතර ‘කුරු කුරු’ ඝෝෂාවක්‌ ඇසෙනවා නම් කළ යුතු ප්‍රතිකාර මගේ කන ඇතුළින් ‘කුරු කුරු’ ගාන ශබ්ද ඇහෙනවා. ඇතැම් දෙනා පවසති. මෙලෙස කන ඇතුළතින් ඝෝෂාවක්‌…